Duet lokat

Załóż dwie lokaty w Toyota Bank, i zyskaj nawet 400 złotych


Wyślij nowe hasłoWyślij ponownie mail aktywacyjny


PARTNER AKCJI:   

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 93.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Akcja pod nazwą "Duet lokat z Premią dodatkową od Groupon" trwa od 28.03.2017 roku do 06.04.2017 roku lub do wyczerpania ustalonej liczby voucherów promocyjnych dla Nowego Klienta Banku oraz dla Obecnego Klienta Banku. Liczba voucherów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji jest limitowana i wynosi: 500 voucherów promocyjnych dla Nowych Klientów Banku oraz 250 voucherów promocyjnych dla Obecnych Klientów Banku.

Uczestnikami Akcji mogą być:
1. Pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również spełniające warunki określone w regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące produktów Banku, zamieszczonym na stronie www.toyotabank.pl;
2. Osoby, które spełnią jeden z poniższych wymogów:
• posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach jednej z poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (obecny klient Banku):
• nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.01.2016 roku do dnia 27.03.2017 roku Konta Jedynego w Banku (nowy klient Banku).
3. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie Groupon.pl i mają aktywne konto w serwisie Groupon.pl.

Uczestnikami Akcji nie mogą być:
1. Pracownicy Banku;
2. Osoby, które w okresie od 1.01.2016 do dnia 27.03.2017 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego.
3. Osoby, które brały udział w Akcji „Zarabiaj z duetem korzyści” duetlokat1.zpremia.pl

Aby skorzystać z Akcji i otrzymać Premię (140 zł dla Nowego Klienta Banku lub 70 zł dla Obecnego Klienta Banku) i Premię Groupon (75 zł dla Nowego Klienta Banku lub 20 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.:
• nabyć voucher promocyjny z linkiem do Akcji w serwisie Groupon.pl
• zarejestrować Kod Groupon w Akcji w serwisie duetlokat1groupon.zpremia.pl
• założyć lokaty: Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) i utrzymać je przez co najmniej przez 90 dni od daty ich założenia;
• Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii;

Dodatkowo Obecny Klient Banku przez co najmniej 30 dni, licząc od daty założenia ww. lokat, powinien utrzymać zwiększone o kwotę min. 10 000 zł saldo wszystkich depozytów posiadanych w Banku na dzień 27.03.2017 roku. Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii w Akcji.

Premią Groupon zasilone zostanie konto Groupon, z którego zakupiono voucher promocyjny uprawniający do skorzystania z Akcji. Zasilenie konta Groupon Premią Groupon nastąpi do dnia 31.08.2017 roku. Premia Groupon będzie mogła zostać wykorzystana do dnia 31.12. 2017 roku.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Partnerem Akcji oraz fundatorem Premii dodatkowej zwanej dalej "Premią Groupon" jest Groupon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 310218, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 525-242-94-32, REGON: 141471026, zwana dalej "Serwis Groupon".

Copyright © Agora SA